! Pro správnou funkci stránek je nutno mít povolený JavaScript !
ČeštinaEnglish

Popis modulů

ECC® GIS

ECC GIS

 • ECC GIS je modul geografického informačního systému.
 • Jeho integrací s ostatními moduly, operačními tak i technologickými lze poskytnout kvalitní a rychlou informaci uživatelům z hlediska lokalizace události a souvisejících informací v prostoru.
 • Podporuje standardní GIS formáty jak z pohledu datových typů, tak i způsobu pořízení.
 • ECC GIS umožňuje využití jak celosvětové technologie ESRI/ Arc/ tak i národních systémů Gramis a GeoBáze.
 • Bohatá množina GIS nástrojů pro zobrazování, databázové dotazy a výzvy geografických dat.
Detailní informace o modulu

ECC® WebGISECC WebGIS

ECC WebGIS umožňuje uživatelům přístup k mapovým dílům vytvořených například v ECC GIS z prostředí internetu a intranetu. Může být využit v řadě úloh od jednoduchého prohlížení mapy až po komplexní práci s graficky i databázově orientovanými úlohami s možností jejich vzájemného propojení. ECC WebGIS disponuje:

 • Propojením na standardní zdroje geografických dat pomocí služeb a nástrojů dle standardů OGC (SHP, Rastry, WMS,..)
 • Propojením na databázové vrstvy s možností tematického mapování (MS SQL, ORACLE, PostgreSQL, Interbase)
 • Zabezpečením přístupových práv k jednotlivým mapovým úlohám a administrací těchto práv (Security Manager).
 • Komunikačním rozhraním - integrace s ostatními moduly ECC a snadná integrace s dalšími aplikacemi.
 • Ukládáním a distribucí relevantních dat z oblasti Krizového řízení a Záchranného bezpečnostního systému.
 • Zobrazením objektů z jiných modulů nad mapou a snadné zobrazení základních informací o těchto objektech.
 • Vyhledáváním objektů v mapě.
 • Standardními prvky ovládání mapového okna (zoom, posuv mapy,..), náhledy, základními úkony s vrstvami, nástroji pro měření, volbou měřítek, atd.
 • Variabilním uživatelským prostředím, jeho obsahem a funkčnostmi.
 • Optimalizací přenosu dat na klienta.
 • Dynamickým rozdělováním zátěže mezi více serverů, redundance.
 • Škálovatelnou rozšiřitelností - nové datové zdroje, nové funkce.

ECC® Adresy ECC ADRESY

 • Zpřístupňuje funkce pro rychlé a snadné vyhledávání a lokalizaci adres podporující jak standardy ČR – UIR ADR,
  tak mezinárodní formáty adres a zpracování nepřipojených adres.
 • Databáze adres UIR-ADR je volně dostupná a díky její pravidelné aktualizaci lze počítat s pokrytím velké části území ČR.
 • Mezi jeho základní funkce patří:
  • Lokalizace vybrané adresy v GIS
  • Využití informací o adresách v ostatních modulech ECC®s
  • Zpětná lokalizace adresy dle souřadnic

ECC CCTV

ECC CCTV

 • ECC CCTV je modul ovládání Městských a jiných kamerových systémů (MKDS). Umožňuje připojení kamerových systémů a záznamových zařízení různých výrobců.
 • Komunikace/integrace ovládání analogových i digitálních kamerových okruhů (průmyslové a městské kamerové dohlížecí systémy).
 • Ovládání kamer na principu a s využitím mapových podkladů.
 • Snadný výběr kamer, monitorů i způsobů zobrazení.
 • Správa uživatelů a rolí, správa priorit, jejich distribuce a uplatňování v systému.
 • Ovládání kamer pomocí myši přímo v okně zobrazení nebo pomocí HW a SW joysticku.
 • Procházení, hledání v historii obrazových záznamů.
 • Integrace s centrálním datovým úložištěm (CDÚ)

ECC GPSECC GPS

 • ECC GPS ve spojení s bezdrátovou komunikační cestou (GSM, rádiová síť) přenáší údaje o poloze a provozních stavech jednotlivých objektů (vozidel) na dispečink včetně jejich přehledného zobrazení na dispečerském terminálu.
 • Výběr vozidel na základě definovaných požadavků uživatele – výběr/lokalizace a dohledání vozidel dle různých výběrových podmínek i graficky definovaných mimořádných situací.
 • Nastavení /editace identifikačních a stavových informací vozidel, GPS, radiostanic.
 • Vizuální a akustická signalizace požadovaných stavů vozidel.
 • Zobrazení stavových informací vozidel formou popisku nebo v dialogovém okně.
 • Zobrazení a export historie tras vozidel z databáze.
 • Administrace a možnost speciálních úloh provozu sledovaných objektů/vozidel.
 • Nesené GPS
Detailní informace o modulu

ECC VISOECC VISO

 • ECC VISO modul pro ovládání koncových prvků informování, varování a vyrozumění z jednotného mapového prostředí (GIS). Možnost ovládání bezdrátových i drátových rozhlasů, elektronických sirén, evakuačních rozhlasů budov, areálů a linií (pobřeží, povodí řek atd.). Modul je exkluzivně navržený pro ovládání systému VISO 2002.
 • Volba oblasti pro distribuci informace na základě výběru v mapě - využití GIS.
 • Přímé hlášení - okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných hlášení.
 • Nepřímé hlášení - odvysílání jednotlivých zaznamenaných hlášení v předem stanoveném čase bez přítomnosti obsluhy.
 • Možnost odesílání SMS zpráv na jednotlivá telefonní čísla nebo na zvolenou skupinu čísel.
 • Přiřazení akustických hlásičů ke kamerovému systému (CCTV) a automatická aktivace v případě požadavku akustického vstupu operátora.
 • Možnost využívání informačních systémů ostatními složkami IZS.
 • Diagnostika stavu koncových prvků.
 • Rozlišení několika úrovní uživatelských práv s vymezením působnosti.

ECC PCOECC PCO

 • ECC PCO slouží k monitorování stavu, bezpečnostních systémů (EZS, EPS) cestou komunikačního protokolu příslušného zařízení, jeho ústředny.
 • Možnost připojení ústředny EZS k technologickému serveru ECC PCO
 • Zobrazení / sledování informací o střežených objektech dle rozsahu komunikačního protokolu.
 • Zobrazení objektů v různých stupních detailu, od mapy města po uspořádání budov a kanceláří.
 • Možnost zobrazení jednotlivých prvků EZS, vizuální a akustická signalizace stavu EZS.
 • Administrace a možnost řešení různých bezpečnostních úloh a procedur.

ECC® PDAECC PDA

 • Využívá široké možnosti moderních kapesních počítačů HP iPAQ – data, mapy, komunikace, GPS, GPRS, a.j. k mobilní podpoře systémů ECC, tj. vzájemné přenosy nezbytných dat mezi uživatelem v terénu a řídícími operačními pracovišti.
ECC® POIECC POI

 • Tento modul integruje databázi zájmových objektů ČR poskytovanou firmou Central European Data Agency, a.s. (autoservisy, bankomaty,hotely, čerpací stanice, atd.) poskytnutá data jsou prezentována vlastní vrstvou v mapě.
 • Modul umožňuje snadné prohledávání mezi zájmovými objekty, jejich třídění a filtrování.

 

ECC® SloupyECC Sloupy

 • Tento modul slouží ke snadnému zjištění polohy podle identifikačního čísla sloupu veřejného osvětlení v Praze.
 • Při nastalé krizové situaci tak lze velmi rychle zjistit, kde problém nastal i v případě, že postižené osoby lokalitu neznají.
 • Databáze sloupů veřejného osvětlení je spravována firmou ELTODO.


ECC® StaVyKaECC Stavyka

 • Systém ECCs STAVYKA – STAtistika VYužití KAmer umožňuje zadávat statistiky o vytěžování kamer MKS ve prospěch objasnění zločinnosti a jiných sledovaných aktivit.

 • Zaznamenávané statistické údaje jsou vztaženy k jednotlivým dnům, typům případů a skupině. Uživateli je umožněno vyplňovat údaje vztažené k jeho skupině, a konkrétnímu dni.

 • Uživatel může také vyplnit typ konkrétního případu, kamery podílející se na vyřešení tohoto případu a uživatelskou poznámku k tomuto případu. Po uložení těchto dat, jsou informace automaticky dostupné v celém systému.

 • Prohlížení údajů je zobrazeno pomocí „tabulky“, kdy uživatel vybere skupinu, která ho zajímá, požadovaný den a na základě těchto informací mu je zpřístupněna statistická tabulka. Sloupce této tabulky reprezentují dny, řádky řešené typy případů a jednotlivé buňky pak konkrétní statistické informace.

 

ECC® StřediskoECC Středisko

 • Hlavním cílem tohoto modulu je zefektivnění práce operátora automatizací činností, které provádí, tak, aby se mohl plně věnovat řešení konkrétní situace.
 • Umožňuje jednoduše přebírat telefonní hovory a vyplňovat údaje o případu, eviduje veškeré časy a změny při průběhu jeho řešení až do jeho dokončení, možnost zpětného dohledání požadovaných informací a tiskových výstupů.
 • Umožňuje předat případ na jiné dispečinky (organizační jednotky).
 • Přehledný seznam aktuálně řešených a neřešených případů.
 • Přidělování hlídek(zdrojů) k případům a workflow stavů vůči němu.
 • Využívá ostatní technologické moduly ke zjednodušení práce operátora - GPS, Kontakty, Tetra, GIS, Adresy a spoustu dalších, poskytuje tak robustní základnu pro efektivní řešení nastalých situací.

Detailní informace o modulu

 

ECC® UdálostiECC Události

 • Tento modul slouží ke sběru, evidenci a reakci na libovolné nízkoúrovňové události, které vstupují do systému z ostatních modulů.
 • Sleduje například aktivity modulů ECC PCO, ECC Tetra, ECC DDU, ECC Info35 a dalších.
 • Umožňuje uživateli sledovat co se v systému děje, prohlédávat v historii, tisknout dohledané informac, apod.
 • Největší přínos tohoto modulu však je v možnosti konfigurace návazných akcí po obdržení specifické události, například lze nastavit aby po obdržení alarmové události z PCO se automaticky na daný objekt zaměřila mapa, natočili kamery, které na objekt vidí, založila výzva vmodulu ECC Středisko a dalš, přehrál se varovný zvuk, zaslala sms, sds nebo poslal email, a další sadu možností. Lze tak dosáhnout jistého stupně automatizace a zefektivnění při každodenních činnostech operátora (činnost nemusí provádět operátor, ale tento modul to provede za něj zcela automaticky).

 

ECC® KontaktyECC Kontakty

 • Modul slouží k evidenci zájmových kontaktů na osoby a instituce.
 • Umožňuje definovat organizační struktury v institucích.
 • Spolupracuje s komunikačními moduly, takže je možné přímo z kontaktů vytáčet, posílat sms, email, sds a další možnosti dle dostupných technologií.ECC® Info35ECC Info35

 • Umožňuje jednoduchým způsobem získat informace o telefonním čísle pomocí služby poskytované operátorem O2.
 • Informace obsahují rovněž souřadnice s polohou volajícího, takže je možné velmi rychle zjistit, kde se volající nachází.
ECC® DDUECC DDU

 • Zprostředkovává komunikaci s tel. ústřednou.
 • Umožňuje přijímat a vytáčet telefonní hovory, obvolávat seznam telefonních čísel, rozesílat SMS apod.
ECC® TetraECC Tetra

 • Tento modul komunikuje se systémem Tetra (analog rádio, SDS).
 • Modul je využit ostatními moduly k zaslání SDS (krátké textové zprávy) a reakci na ně.
 • Lze pomocí něj například zaslat informace o řešené výzvě strážníkovi v terénu.


ECC® PřílohyECC Přílohy

 • Tento modul umožňuje ostatním modulům ukládat do samostatné databáze přílohy libovolných formátů, řadit je do vlastní struktury a fulltextově v nich prohledávat.
ECC Směny

Tento modul umožňuje vedoucím pracovníkům plánování směn. Dokonalá kontrola plánování je zajištěna pomocí integrace s docházkovým systémem, který již je u MP nasazen. Systém je koncipován jako otevřený a podle požadavků uživatele bude automaticky generovat podklady pro zpracování mezd, evidenci zákonných požadavků zákoníku práce (evidence přestávek v práci), evidenci velených přesčasů, evidenci podkladů pro přiznání nároků na zaměstnanecké benefity (stravenky), systém plánování a skutečného čerpání ŘD, nárokování a čerpání OČR, náhradního a neplaceného volna a ostatních pracovních úlev. Podklady mohou být generovány ve formě tiskových sestav přizpůsobených zvyklostem uživatele či ve formě datových výstupů ke zpracování ve standardním prostředí účetních a personálních databázových agend užívaných na Magistrátu SM České Budějovice.


Požadavky na součinnost:

 • Zajištění propojení s docházkovým systémem.
 • Formulace požadavků na typy a formy personálních agend.
 • Definice programových rozhraní.
 • Charakteristiky a technické požadavky spolupracujících programových systémů.
 • Formalizace tiskových sestav a ostatní listinné dokumentace.

  ECC® TMC

ECC® TMC

Zprostředkovává:
 • Zpracování dopravních informací přijímaných ve formátu XML/ALERT-C z dopravního informačního centra (DIC).
 • Vizualizaci dopravních informací v modulu ECC® GIS.
 • Uložení dopravních informací do databáze MS SQL.

Dále umožňuje:

 • Zobrazení historické dopravní situace v zadaném čase a uložení snímku mapy s vizualizovanou historickou dopravní situací do obrázku.
 • Vizualizovat animaci vývoje dopravní situace v zadaném časovém rozmezí.
 • Přeposílání předzpracovaných dopravních informací ve vlastním XML formátu.

Přenos dopravních informací se provádí pomocí standardizovaného protokolu ALERT-C, který byl pro použití v datové síti implementován do formátu XML. Pro mapovou lokalizaci silničních úseků je používán produkt  StreetNet® od firmy CEDA s.r.o.

ECC® Routing ECC® Routing

Umožňuje vyhledávat trasy pro silniční vozidla z místa A do místa B podle
 • optimalizace vzdálenosti,
 • optimalizace času,
 • omezení použitelných úseků silnic na základě zadaných vlastností – např. nosnost, atp.

Pro vyhledávání trasy jsou nezbytné mapové podklady, například produkt StreetNet® firmy CEDA. V případně součinnosti s modulem ECC® TMC a mapovým podkladem StreetNet® lze při vyhledávání zohlednit také aktuální dopravní situaci. V případě potřeby optimalizace trasy na základě parametrů, které nejsou standardní součástí produktu StreetNet® je potřeba dodání vlastních mapových podkladů, obsahujících odpovídající parametry silničních úseků.

 

 

Copyright © 2007-2015, Z.L.D. s.r.o., www.zld.cz
Project : eccs
Page : products/modules
Last changed : 13.10.2008 09:37:51
Dvojitá hlavička a patička + obsah
script time : 1.555624 sec
DB touch : 33
user : | Nepřihlášený uživatel | Nepřihlášený uživatel
Čeština
utf-8


scrollTop
xxxx : yyyy