! Pro správnou funkci stránek je nutno mít povolený JavaScript !
ČeštinaEnglish

ECC® NSRK

ECC®NSRK

Informační systém ECC® NSRK je chápán jako nosný, řídící program vojenského i nevojenského krizového řízení s propojením do všech oblastí se schopností vyvolání navazujících realizačních (operačních) plánů s následným sledováním jejich plnění a zpětnou kontrolou, napojený na alianční systém NCRS.

Ukázka uživatelského prostředí APV NSRK

ECC®nsrk - přihlašovací obrazovka

ECC®nsrk - editace uživatele systému

Cíl

 • Cílem je umožnit všem orgánům krizového řízení nárůstovým způsobem reagovat na hrozící, vznikající nebo vzniklou krizovou situaci.
 • Poskytnout orgánům krizového řízení přehled nezbytných opatření přijímaných při vzniku vojenských i nevojenských krizových situací a to i ve vztahu k aliančním opatřením NCRS.

Zahrnuje

 • Opatření k předcházení vzniku, resp. omezení možností vzniku bezprostředně hrozící krizové situace a jejich potenciálních následků.
 • Opatření k zajištění činnosti při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Opatření a činnosti státu související s použitím jeho disponibilních sil, prostředků a zdrojů při řešení vzniklé krizové situace.
 • Tato opatření seskupuje do šesti základních oblastí.  

Oblasti opatření

 1. Zabezpečení řízení státu, obrany, bezpečnosti a zajišťování zahraničních vztahů.
 2. Zpravodajského zabezpečení a ochrany.
 3. Zajišťování vnější bezpečnosti ČR.
 4. Zajišťování vnitřní bezpečnosti ČR.
 5. Zajišťování ochrany obyvatelstva.
 6. Zajišťování ochrany ekonomiky.

Umožňuje

 • Propojuje alianční systém NCRS s NSRK a převádí opatření NCRS do podmínek ČR.
 • V podobě Seznamu opatření (SO) soustřeďuje veškeré vyhodnocené vojenské a nevojenské krizové opatření (v šesti zásadních oblastech).
 • Informuje o centrálně vyhlášených krizových stavech a přijatých opatřeních NCRS a NSRK.
 • Umožňuje sdělit centrální informaci všem subjektům informačního systému pomocí systémových hlášení.
 • Vytvořit výpis ze SO pro konkrétní správní úřad (SÚ) ve formě PŘEHLEDU OPATŘENÍ NSRK.
 • Zpracovat Katalogové listy (KL) k některému opatření podle konkrétních podmínek SÚ.
 • Z KL vytvářet KATALOGY OPATŘENÍ pro Krizový plán a Dílčí plán obrany ÚSÚ a SÚ.
 • Ke KL připojovat další dokumenty rozpracovávající podrobnější postupy při realizaci krizových opatření.
 • Přivázat jednotlivé údaje realizačních opatření k mapě.
 • Propojovat jednotlivá navazující opatření.
 • Na společné platformě sdílet datové zdroje, dokumenty a přijeté postupy k řešení krizových situací.

Realizace

APV NSRK bylo zpracováno podle požadavků na jeho funkcionalitu od Ministerstva obrany ČR a po vyhodnocení potřeb subjektů předpokládaného informačního systému to je ústředních správních úřadů a zejména krajských úřadů v několika verzích.

Vlastní realizace proběhla v letech 2007-2008 po etapách.
I. etapa: listopad - prosinec 2007 nasazení APV u vybraného KrÚ a ORP
II. etapa: leden- duben 2008 testování
III. etapa: rok 2008 postupné nasazení u dalších KrÚ a ORP
V roce 2009 je APV NSRK k dispozici subjektům Národního systému reakce na krize k používání.

Nasazení

Zpracované APV je v základní verzi poskytnuto podle požadavku MO ČR všem uživatelům NSRK k zpracování katalogových listů k Seznamu opatření NSRK 2009. Dále bylo APV upraveno podle specifických požadavků uživatelů z testování a je zatím nasazeno v rozšířené verzi na pracovištích Ministerstva obrany, Plzeňského, Zlínského , Karlovarského a Libereckého kraje. Jeho provozem jsou získávány poznatky pro jeho další rozvoj a zdokonalování. Dále jsou shromažďovány a vyhodnocovány požadavky dalších krajských úřadů a ústředních správních úřadů pro úpravy APV NSRK podle jejich potřeb.

ECC® OPSÚ

ECC® OPSÚ Operační Příprava Státního Území - OPSÚ je součástí systému obrany státu. Zasahuje do působnosti ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu. Právně je problematika OPSÚ zakotvena v zákoně č.2/1969 Sb a v zákoně č.222/1999 Sb, o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č.320/2002 Sb. Funkčnost OPSÚ je úzce propojena s Plánem obrany České republiky, Krizovými plány a Dílčími plány obrany ústředních správních orgánů, a zejména s Národním systémem reakce na krize (NSRK), s návazností na NCRS a je jejich informačním základem.

Aplikační Programové vybavení (APV) OPSÚ řeší problematiku evidence objektů obranné infrastruktury podle zákona č.222/1999 Sb § č.7 a 29, jejich typizaci a kategorizaci v návaznosti na jednotlivé infrastruktury. Kromě této evidence umožňuje pomocí nástrojů GIS připojení jednotlivých objektů k mapovým podkladům a tvorbu přehledů objektů podle zvolených filtrů. Ke každému objektu se může přikládat dodatečná informace jako plány, zasahující tento objekt, přílohy, popisující nebo zobrazující skutečnosti, souvislé s tímto objektem a kontakty na osoby a organizace a jejích divize, důležité pro operační přípravu objektu.

APV se skládá ze třech aplikací: hlavní aplikaci na MO ČR, webové aplikaci pro on-line sběr dat z krajů a ministerstev a malé aplikace pro sběr dat přes exportované formuláře. Malá aplikace obsluhuje sběr všech dat v případě poruchy Internetu a v normálním režimu sběr utajovaných dat.

ECC® OPSÚ malá aplikace

Malá aplikace ECC® OPSÚ je dílčí desktopové řešení doplňující souhrnný projekt Operační přípravy státního území ČR na krizové stavy o nástroj umožňující editaci objektů obranné a kritické infrastruktury, jejich vlastností a dalších informací. Tyto informace dále zprostředkovává pro centrální (velkou) aplikaci.  Malá aplikace OPSÚ úzce spolupracuje také s webovou aplikací OPSÚ, ze které čerpá standardní číselníky struktury dat a datové soubory, které determinují formu a obsah informací zpracovávaných pro jednotlivé typy objektů. Malá aplikace tedy v projektu plní funkci nástroje pro sběr výchozích dat od široké skupiny zpracovatelů na úrovni územních orgánů veřejné správy.

 

Malá aplikace ECC OPSÚ

ECC® OPSÚ CEVH

Aplikační programové vybavení ECC®OPSÚ CEVH je webová aplikace založená na moderních technologiích firmy Microsoft (ASP.Net). Slouží jako nástroj ucelené informační podpory na všech stupních veřejné správy k centrální evidenci válečných hrobů dle zákona.  Umožňuje intuitivním způsobem vkládat, editovat a vyhledávat válečné hroby na celém území ČR i v zahraničí. Eviduje potřebné majetkové a ekonomické údaje správy válečných hrobů. Slouží k  vytváření potřebných statistických výstupů. Využívá fulltextového vyhledávání pro snadné nalezení pohřbených osob.

Hlavním cílem nového přístupu k CEVH je optimální naplňování požadavků zákona 122/2004 Sb. „O válečných hrobech a pietních místech..“především zlepšování stavu péče o válečné hroby, vytvoření ucelené informační základny, její zpřístupnění odborné i laické veřejnosti, propagace a popularizace problematiky.

 

 

Copyright © 2007-2015, Z.L.D. s.r.o., www.zld.cz
Project : eccs
Page : products/custom-solutions
Last changed : 14.09.2011 14:22:47
Dvojitá hlavička a patička + obsah
script time : 1.184276 sec
DB touch : 35
user : | Nepřihlášený uživatel | Nepřihlášený uživatel
Čeština
utf-8


scrollTop
xxxx : yyyy