! Pro správnou funkci stránek je nutno mít povolený JavaScript !
ČeštinaEnglish

Úvodní slovo ředitele Městské policie Zlín Ing. Milana Kladníčka

Realizace Integrovaného bezpečnostního systému na platformě softwarového produktu ECC®s byla vynucena vývojem bezpečnostních technologií a snahou o jejich technickou a funkční integraci. Opakované případy bleskových vloupání do střežených objektů v centru města Zlína byly hlavním důvodem k hledání technických opatření. První myšlenkou, kterou jsem se zabýval také ve své diplomové práci byla integrace pultu centrální ochrany objektů s kamerovým systémem. Hlavní funkci integrované bezpečnosti jsme prezentovali na odborném semináři prevence kriminality v Sokolově na podzim roku 2004. V roce 2005 jsme s podporou státních účelových prostředků z programu Partnerství vybudovali základ integrační technologie, který se každoročně rozvíjí. Integrovaný bezpečnostní systém v současnosti propojuje na platformě ECC®s geografický informační systém, městský kamerový dohlížecí systém, pult centrální ochrany, geopoziční systém lokalizace vozidel spolu s obslužnými moduly do ucelené interoperabilní funkčnosti. Tímto způsobem byl vytvořen účinný nástroj pro operační pracovníky Městské policie Zlín, operačního střediska Okresního ředitelství Policie České republiky a krizového řízení města k ochraně bezpečnosti jeho obyvatel a návštěvníků. Zvolená platforma také vytváří potenciál pro další rozvoj a institucionální rozšiřování systému.

 Ředitel Městské policie Zlín Ing. Milan Kladníček na operačním pracovišti Městské policie
Ředitel Městské policie Zlín Ing. Milan Kladníček na operačním pracovišti Městské policie

Případová studie ECC®s Zlín

Název projektu

Integrovaný bezpečnostní systém Zlín (IBS Zlín; IBS)

Předcházející projekty

Pult centrální ochrany 1994
Policejní systém pro město Zlín – ARBI 1996
Městský kamerový dohlížecí systém 1999

Související projekty

Informační systém krizového řízení ECC®s ISKŘ 2005
Městský varovný informační systém obyvatel VISO 2006
Policejní systém MEMPHIS (upgrade ARBI) 2007

Etapizace projektu

2005 I.etapa IBS, integrace ECC®s CCTV, PCO, GIS
2006 II.etapa IBS, integrace ECC®s VISO
2007 III.etapa IBS, integrace ECC®s GPS (vezená)

Popis projektu

IBS Zlín realizovaný na základě SW produktů firmy Z.L.D.® ECC®s je ucelený integrační projekt zajišťující interoperabilitu izolovaných systémů podpory bezpečnosti a veřejného pořádku. Poskytuje operačním pracovníkům stálé služby MP Zlín, operačním důstojníkům OŘ PČR a v době mimořádných událostí krizovému managementu společný obraz situace i přehled o nasazení sil a prostředků města. Jedná se o efektivní a účinný nástroj prevence i přímé represe s jednoznačným pozitivním vlivem na bezpečnost a veřejný pořádek. IBS umožnil prohloubit a zefektivnit služby MP ve prospěch občanů i návštěvníků Zlína. Systém je plně funkční a počítáme s jeho dalším rozvojem a modernizací.

Technická charakteristika

ECC®s je aplikační programové vybavení integrující služby CCTV, VISO, GPS, PCO, a dalších subsystémů do ucelené interoperabilní funkcionality v mapovém prostředí GIS.

Počet dispečinků

4 celkem, MP, Operační místnost KŠ, PČR 2,

Počet kamer MKDS

15

Počet objektů PCO

85

Počet sirén a hlásičů VISO

312 akustických hlásičů, 995 tlakových reproduktorů

Počet vozidlových GPS

9

Počet nesených GPS

0

Dodavatel

Z.L.D. spol. s r. o., VEGACOM a.s., CROSS spol. s r. o.

Investice

3 900 tisíc Kč (IBS I.-III.etapa)

Odběratel

Statutární město Zlín, Městská policie Zlín

Reference

Ing. Milan Kladniček, ředitel MP Zlín

Investiční záměr

Další rozšiřování CCTV modulu o IP kamery
Integrace mobilního kamerového systému
Rozšíření IBS na dispečink technických služeb
Rozšíření IBS na dispečink dopravní společnosti
Integrace se složkami IZS (HZSK, KSZZS)
Integrace dispečinku SDH JPO II Zlín
Integrace pod krajské datové úložiště
Integrace dopravních kamer DBKIS
Integrace kamer dopravní společnosti
Rozšíření o ECC®s středisko
Integrace služby INFO 35
Integrace záznamového zařízení REDAT

 

Evropská cena prevence kriminality 2008

Projekt města Zlína a městské policie Zlín se stal vítězem národního kola soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality a postoupil tak do evropského kola, ve kterém se umístil na prestižním třetím místě.
Evropská cena prevence kriminality ( ECPA – European Crime Preventation Award ) je soutěž, která oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality.

Tradici oceňování nejlepších preventivních projektů zahájila v roce 1987 redakční rada holandského časopisu o prevenci kriminality "SEC". Nizozemí a Belgie poté společně zavedly tzv. Roethofovu cenu. Na jejich zkušenostech je postavena samotná Evropská cena ( ECPA ), která byla poprvé udělena v roce 1997 za účasti pouze tří států – Velké Británie, Belgie a Nizozemí.

Současná ECPA nyní každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. V letošním roce je ústředním tématem soutěžních projektů "Prevence kriminality na veřejných místech ". Vítězný projekt bude vyhlášen počátkem listopadu ve Francii.

Česká republika se proto rozhodla, stejně jako v minulých letech, uspořádat národní kolo a vítěze nominovat do evropského finále. Bylo předloženo celkem 13 projektů, mezi kterými byl i projekt Městské policie Zlín "Integrovaný bezpečnostní systém ( IBS ) ".

Výběrová komise, složená z devíti hodnotitelů, z nichž bylo 7 zástupců z řad Policie ČR, Městské policie, Ministerstva obrany, soukromých bezpečnostních agentur a 2 byli zástupci z OPK MV ( odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ), zasedala dne 15.7.2008 v Praze. Vítězným národním projektem, který bude zaslán pořadatelům ECPA do Francie, se stal projekt MP Zlín " Integrovaný bezpečnostní systém". Vybraná reprezentace města Zlína zde projekt komplexně představí a pokusí se formou obhajoby tohoto projektu získat co nejlepší umístění mezi účastnickými zeměmi.

Cílem projektu bylo vytvořit provázanou, plně funkční vazbu mezi systémy technické podpory ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku PČR, MP Zlín a ostatních složek IZS ve městě. IBS ve Zlíně je účinnou reakcí na stávající bezpečnostní situaci a působí na zvýšení objasněnosti násilné a majetkové trestné činnost, zlepšení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství, redukuje případy rušení nočního klidu i vandalských útoků. Jeho hlavní přínos spočívá v rychlém a komplexním zpracování o případném incidentu, disponibilních silách a prostředcích pro jeho řešení a usnadnění rozhodovacích a řídících procesů, včetně jejich přehledné vizualizace. Výsledkem je rychlá reakce, efektivní zásah a minimalizace dopadů na zákonem chráněné zájmy kteréhokoliv nežádoucího vlivu na ohrožení bezpečnosti. Plná digitalizace umožňuje, aby přínosy integrace byly využitelné na libovolné úrovni operačního nebo krizového řízení.


Jednotlivé integrované systémy pro podporu bezpečnosti ve městě Zlíně:

GIS – vizualizace objektů, dějů, událostí a změn jejich stavu v mapě
MKDS – zobrazení videosignálu kamer a jejich ovládání
VISO – zobrazení stavu sirén a jejich ovládání pro podporu ochrany obyvatelstva
GPS – zobrazení polohy, stavu a dojezdové vzdálenosti mobilních prostředků
PCO – poloha a stav střežených objektů v majetku města Zlína, umístění prvků ochrany a jejich stav

ECC® GIS ECC® AdresyECC® PCOECC® CCTV ECC® VISO ECC® GPS


Článek na portálu Ministerstva vnitra ČR

 

 

Copyright © 2007-2015, Z.L.D. s.r.o., www.zld.cz
Project : eccs
Page : products/case-study
Last changed : 27.01.2010 18:33:13
Dvojitá hlavička a patička + obsah
script time : 2.416356 sec
DB touch : 35
user : | Nepřihlášený uživatel | Nepřihlášený uživatel
Čeština
utf-8


scrollTop
xxxx : yyyy